Τροπολογία προβλέπει την κατάργηση του ανώτατου ορίου για την παροχή του επιδόματος.