Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθμ 1425/2023 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγητές ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος ΠΣ Οικονομικών και η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης , δια ζώσης την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για τα ανεπαρκή μέτρα πρόληψης σε περίπτωση πλημμύρας».

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Χρονική ανανέωση για δύο έτη της σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο LIFE IP 4 NATURA, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κος Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ ).

1.2 Καταστροφή -ανακύκλωση επίπλων που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις της Γενικής Δ/νσης Υποδομών ΠΚ – Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στη Μ. Μουσούρου 15 (Απολλώνιο), τα οποία είναι μηδενικής αξίας και μη δυνάμενα χρήσης πλέον, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

1.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

1.4 Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο Αθηνών για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση έφεσης που άσκησε το ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων) κατά της αριθμ 13743/2021απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

1.5 Ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την απόφαση 2329/30-10-2008 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ΦΕΚ 561/2008τΑΑΠ, για την κατασκευή Παράκαμψης Μοιρών χ.θ. 0+000 (49,9 υφιστ. Ε.Ο.) έως χ.θ. 5+535 (55,0 υφιστ. Ε.Ο.) στα πλαίσια του έργου «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης Ν. Κρήτης – Οδικά τμήματα Ν. Ηρακλείου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Παροχής υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», Υποέργο (12ο): «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ΝΠ202, ΚΑ: 2022ΝΠ20200019, ΟΠΣ: 5162055, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3.1 Έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης (παράκαμψη) επί της επαρχιακής οδού Σητείας – Παλαικάστρου στην περιοχή «Τρυπητός», στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΧΝΙΚΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

4. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Π.Σ.

4.1 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 18/06-09-2023 και 20/17-10-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com