Ενημέρωση για επενδύσεις παρεμβάσεων στον τομέα του οίνου σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 3139/329923/27-10-23 (ΦΕΚ 6309/τ.Β΄/06-11-23) σχετικά με ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΝΟΥ, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του ΚΑΝ. (ΕΕ) αριθ. 2021/2115 για την περίοδο 2023-2027».

Οι σχετικές παρεμβάσεις είναι:

  • Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας»[i]
  • Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής»[ii].

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

  • οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
  • οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις οι οποίες οινοποιούν σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή τους αλλά εκτελούν οι ίδιοι την πώληση των οινικών τους προϊόντων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ [iii]

Παρέμβαση Π2-58.2: οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες Δράσεις:

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Παρέμβαση Π2-58.6: οι δαπάνες που συνδέονται με τη Δράση[iv]:

  1. Προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με επενδύσεις (αγορά/βελτίωση εξοπλισμού και υποδομών):
  • εξοικονόμησης ενέργειας/βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,
  • παραγωγής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση από ΑΠΕ ή βιομάζα,
  • εξοικονόμησης/μείωσης κατανάλωσης ύδατος,
  • αξιοποίησης υποπροϊόντων, παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας
  • μείωσης εισροών στην πρωτογενή παραγωγή & μεταποίηση μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων κυκλικής οικονομίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για την περιφέρεια της Κρήτης είναι 50% επί των δαπανών, ενώ η εθνική συμμετοχή είναι μηδενική.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. από την 10η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου εκάστου έτους. Για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 24 Νοεμβρίου 2023.

 

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου:

 

 

 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ                                                     Ο ΑΝ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                  Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ε. ΚΩΝΙΟΣ / Ε. ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ                               Ε. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                                      Ι. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com