Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Νικολάου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Μαΐου έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1 Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών Έργων για το έτος 2024

2 Εισήγηση για την ανάθεση των εργασιών Συντηρήσεων χώρων Πρασίνου Δήμου Αγίου Νικολάου

3 Αποδοχή φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής ενίσχυσης –

αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων που παρουσιάζουν επικινδυνότητα (Κοινοτικό κατάστημα

Χουμεριάκου – Δημοτικό Σχολείο Καρυδίου)»

4 Αποδοχή φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση συγκοινωνιακών και

κυκλοφοριακών μελετών στη πόλη Αγίου Νικολάου»

5 Αποδοχή μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αγίου

Νικολάου»

6 Αποδοχή της μελέτης του έργου «Δημιουργία χώρου αναψυχής και υπαίθριου κέντρου επιμόρφωσης

(Κιβωτός Σπόρων) στην περιοχή Λακωνίων Δήμου Αγίου Νικολάου»

7 Καθορισμός των όρων της Δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης

Οδών- ΚΧ- Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Αγίου Νικολάου 2024»

8 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου – Έγκριση του από 20-03-2024 – 2

ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» για το ΤΜΗΜΑ 1 :Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος

Ψηφιακής Σήμανσης Μνημείων και συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi για

επισκέπτες) της με αριθμ. πρωτ. 14574/2023 Διακήρυξης

9 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου – Έγκριση του από 20-03-2024 – 2

ου Πρακτικού της επιτροπής

διενέργειας-αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» για το ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας

Έξυπνης Πόλης (Smart CityPlatform), συστήματος ελέγχου και πρόσβασης σε πεζοδρόμους (βυθιζόμενα

κολονάκια), συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας της με αριθμ.

πρωτ. 14574/2023

10 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου – Έγκριση του από 20-03-2024 – 2ου Πρακτικού της επιτροπής

διενέργειας-αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» – ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια και τοποθέτηση

Έξυπνων Ηλιακών Παγκακίων » της με αριθμ. πρωτ. 14574/29-09-2023 Διακήρυξης

11 Κατακύρωση του δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικού Επικάλυψης» της με αριθμ. πρωτ.

18502/11-12-2023 Διακήρυξης

12 Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Δήμου

Ιεράπετρας και του ΕΣΔΑΚ για την διαχείριση του ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου

13 Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση δύο (2) κυπαρισσιών από το κοιμητήριο Δημοτικής Κοινότητας

Λούμα

14 Λήψη απόφασης για απομάκρυνση μουριάς από την Πλατεία Νεάπολης

15 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 72/2023 κατάθεση Εργατικής Αγωγής

του Δικηγόρου Γ. Μακράκη κατά του Δήμου Αγίου Νικολάου

16 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά τη με αρ. 107/2024 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου

17 Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης

18 Εξειδίκευση πιστώσεων στον ΚΑ 02.00.6443

19 Εξειδίκευση πίστωσης υπέρ ΤΕΕ

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της

συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό

μέλος.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com