Οικουμενικός Πατριάρχης: “Eν τη ενώσει η ισχύς”

Ομιλία του Παναγιωτάτου μετά τον εσπερινό κατά τον οποίο χοροστάτησε στο Μετόχι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο Νεοχώρι της Πόλεως Τους διαχρονικά στενούς δεσμούς αλληλοϋποστήριξης και στενής συνεργασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε ομιλία του, σήμερα το απόγευμα, 22 Οκτωβρίου, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στο Νεοχώρι του Βοσπόρου, όπου χοροστάτησε στον εσπερινό της Θρονικής Εορτής της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, επί την ιερά μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε, νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, ο οποίος και τον προσκάλεσε να προστεί των λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του προστάτου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Μετά τον εσπερινό, στον οποίο παρέστησαν οι Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Απόστολος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Ικονίου Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Προύσης Ελπιδοφόρος, Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος, οι Επίσκοποι Χριστουπόλεως Μακάριος, Αλικαρνασσού Αδριανός, Ερυθρών Κύριλλος, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Γεωργία Σουλτανοπούλου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι και πλήθος πιστών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε, εξ ονόματος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου, το οφφίκιο του Σταυροφόρου του Τάγματος του Παναγίου Τάφου στο δραστήριο μέλος της Ομογενείας και Νιχωρίτη κ.Παντελεήμονα Βίγκα, Άρχοντα Μ.Χαρτοφύλακα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πρόεδρο της Κοινότητας Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου.   «Η παράδοση της συνεργασίας των δύο Εκκλησιών μας συνεχίζεται»   Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στους ανά τους αιώνες κοινούς αγώνες των Προκαθημένων των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων για την προάσπιση της Ορθοδόξου Πίστεως και των τιμαλφών του Γένους.   «Ημείς εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω στρέφομεν πάντοτε τους νοερούς οφθαλμούς της καρδίας προς τα Πανάγια Προσκυνήματα και βαδίζομεν εις τους χώρους ένθα εβάδισεν ο Χριστός, και λαμβάνομεν την μυστικήν Χάριν, η οποία και σήμερον ως δρόσος Αερμών καταβαίνει ειρηνικώς εις την βοσπορίτιδα ταύτην ακρώρειαν, και διέρχεται και διά του Ιερού τούτου Μετοχίου, το οποίον εφιλοξένησε και μακαρίους Πατριάρχας Ιεροσολύμων, συμπορευθέντας μετά των αοιδίμων προκατόχων ημών εις την προάσπισιν της Ορθοδόξου Πίστεως και των τιμαλφών του ευσεβούς ημών Γένους. Τούτο, άλλωστε, επιμαρτυρεί και η συχνή συμμετοχή των κατά καιρούς εν τη Πόλει ταύτη παρεπιδημούντων Πατριαρχών Ιεροσολύμων εις την Ενδημούσαν Σύνοδον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι εις πολλάς Πατριαρχικάς Πράξεις συνυπογράφουν και συναποφαίνονται επί καιρίων ζητημάτων της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας.   Η παράδοσις αύτη συνεργασίας των δύο ημετέρων Εκκλησιών συνεχίζεται επί της αυτής βάσεως και σήμερον επί της ευκλεούς Πατριαρχίας του Μακαριωτάτου αδελφού αγίου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου, όστις ίσταται επί το πηδάλιον της Σιωνίτιδος Εκκλησίας ικανός οιακοστρόφος, οδηγών το σκάφος αυτής εις ευδίους λιμένας. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η ημετέρα Μετριότης χάριτας οφείλομεν εις την αυτού Μακαριότητα, τας οποίας εν ευχαριστία πολλή εκφράζομεν και κατά την ιεράν ταύτην στιγμήν, μιμνησκόμενοι της καλής συνεργασίας μετ᾿ αυτού πάντοτε, ιδία όμως κατά τας εργασίας της έναγχος εν ευλογίαις και αγαθοίς αποτελέσμασι συγκληθείσης εν Κρήτη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και σήμερον ότε η αδελφή Εκκλησία αντιμετωπίζει νέον πρόβλημα απαλλοτριώσεως κτηματικής αυτής περιουσίας, η ευχή μας είναι να αποφύγη αύτη τον κίνδυνον, να την προστατεύη ο Δομήτωρ Χριστός και να χαρίζη εις αυτήν ευστάθειαν, εις δε τον άξιον Προκαθήμενον αυτής υγείαν, μακροημέρευσιν και επιτυχίας εις την διακυβέρνησιν του σκάφους αυτής, καθώς διέρχεται εν μέσω παγίδων πολλών.»   Ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι η παρουσία του στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, «δίδει εις όλους ημάς την ευκαιρίαν να βιώσωμεν, διά μίαν εισέτι φοράν, το Μυστήριον της Εκκλησίας, ότι δηλαδή “εν σώμα οι πολλοί εσμεν”. Αληθώς, “εν τη ενώσει η ισχύς”». Με αφορμή την αρχή αυτή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφέρθηκε στον τιμώμενο ομογενή από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.   «Τον χρυσούν τούτον κανόνα ασπάζεται και εμπράκτως εφαρμόζει, κάλλιον παντός άλλου, ο τιμώμενος σήμερον υπό της Σιωνίτιδος Εκκλησίας Άρχων Μέγας Χαρτοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου Εντιμολογιώτατος κύριος Λάκης Βίγκας, πιστόν και αφωσιωμένον τέκνον της Εκκλησίας και επίλεκτον μέλος της Ομογενείας, άνθρωπος προσφοράς και θυσίας, μέχρις αυτοθυσίας, ως και άνθρωπος αρχών και ασυμβίβαστος ιδεολόγος, όστις αγαπά με πάθος την Ρωμιοσύνην, εις την υπηρεσίαν της οποίας έταξεν εαυτόν, εις βάρος πολλάκις της εργασίας του, της οικογενείας του, της αναπαύσεώς του, ενίοτε δε και βαλλόμενος και συκοφαντούμενος. Είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν ως Αρχιεπίσκοπος και ποιμενάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πόσων και οποίων φιλογενών έργων η πρωτοβουλία και η πατρότης ανήκει εις τον κ. Βίγκαν και εις πόσα άλλα έχει βάλει ούτος την υπογραφήν του, όχι λόγοις, αλλά έργοις, μαζί με ετέρους εκλεκτούς ομογενείς.   Και είναι πανάξιον και δίκαιον το γεγονός ότι τιμάται σήμερον και υπό της αδελφής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, διά του οφφικίου του Σταυροφόρου του Παναγίου Τάφου, διά τα ενταύθα Μετόχια του οποίου επί μακράν σειράν ετών ήδη αγωνίζεται και επιτυγχάνει χειροπιαστά αποτελέσματα. Χαίρομεν ιδιαιτέρως και ευχαριστούμεν τον αδελφόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κύριον Θεόφιλον, διά την έμπρακτον εκδήλωσιν της εκτιμήσεως και της ευγνώμονος αναγνωρίσεως της κατ᾿ αυτόν Εκκλησίας δι᾿ όσα υπέρ αυτής έχει μέχρι σήμερον επιτελέσει ο κ. Βίγκας. Και τούτο γίνεται κατά παράκλησιν της αυτού Μακαριότητος ιδίαις ημών Πατριαρχικαίς χερσί, τούθ᾿ όπερ μας χαροποιεί ιδιαιτέρως.   Είσαι πολύτιμος διά την Ομογένειαν, Άρχων, πολιτισμένος άνθρωπος, γλωσσομαθής, εργατικός, φιλότιμος, έντιμος, ειλικρινής, με μίαν λαμπράν οικογένειαν, την οποίαν σε εχάρισεν ο Θεός ως αντίδωρον διά τους πολλούς κόπους σου και τας πολλάς θυσίας σου. Δεν θα επιθυμούσαμε να συνεχίσουμε την αναφοράν και την έξαρσιν της χαρισματικής προσωπικότητός σου, ή άλλων κοινωφελών πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων σου, περιοριζόμενοι εις την διαπίστωσιν ότι ευθύς απ᾿ αρχής ηθέλησες να δώσης ένα όραμα και μίαν αισιοδοξίαν εις την Ομογένειαν και να μεταδώσης το μήνυμα ότι αυτή έχει μέλλον εδώ εις την Πόλιν.»   Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον τιμηθέντα και τον Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος για την φιλότιμη και κοπιώδη διακονία του στην Πόλη, καθώς και για το σημαντικό ανακαινιστικό έργο που πραγματοποίησε στα Μετόχια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο Νεοχώρι, το Φανάρι και τη Χάλκη. Ευχήθηκε δε ο Κύριος να χαρίζει στην Σιωνίτιδα Εκκλησία, «πάσαν αγαθοδωρίαν και ευστάθειαν, εις σωτηρίαν του λαού του Θεού και ευλογίαν των πολυπληθών ευλαβών προσκυνητών των Αγίων Τόπων.»   Προηγουμένως, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος, καλωσορίζοντας με θερμούς λόγους τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στις σχέσεις συνεργασίας, αλληλοκατανοήσεως και συμπορεύσεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με το Πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ευχήθηκε δε στον Παναγιώτατο για την σημερινή επέτειο συμπληρώσεως είκοσι επτά ετών από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο.   «Τον Θρόνον τούτον, […] κοσμεί και σεμνύνει η Υμετέρα Σεπτή Κορυφή, η οποία μέχρι τη σήμερον ως κυματοθραύστης ισχυρός ανθίσταται εις τα άγρια κύματα θαλάσσης τα επαφρίζοντα τας εαυτών αισχύνας όλως ιδιαιτέρως κατά τους παρόντας καιρούς, τα οποία και πάλιν εισορμούν εκ των Βοσπορινών υδάτων θεωρούντα ότι δύνανται να προκαλέσουν ελαχίστην ζημίαν εις το απήνεμον λιμένα της μεγάλης του Χριστού Μητρός Εκκλησίας. Παρήλθαν όμως οι χρόνοι εκείνοι κατά τους οποίους οι Πατριάρχαι της Ανατολής ηναγκάζοντο διά το δύσκολον των καιρών πλάνητες να περιφέρονται εις τα τέσσερα του ορίζοντος σημεία δια μικράν οικονομικήν ανάπαυσιν των Εκκλησιών αυτών λειτουργούντες πολλάκις προς τούτο τρόπω συγκαταβατικώ και οικονομικώς. […] Είκοσι και επτά έτη εις στενάς και τεθλιμμένας οδούς συνεχούς σταυρικής θυσίας αλλά και αναστασίμου χαράς, σημείον πολλάκις αντιλεγόμενον αλλά και αμφισβητούμενον υπό αγνοούντων την ιστορίαν και την εκκλησιολογίαν. Είκοσι και επτά έτη προσφοράς εις την Εκκλησίαν, εις τον Διάλογον της αγάπης μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών, εις το ενδιαφέρον υπέρ του υμετέρου ποιμνίου, υπέρ του κατατρεγμένου άνευ διακρίσεως θρησκείας ή καταγωγής ανθρώπου, υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαιτέρως δε υπέρ διατηρήσεως της ειρήνης και της προόδου αλλά και ευημερίας και ευστάθειας των αγίων του Θεού Εκκλησιών εις την Ανατολή αλλά και την Δύση, καθώς και εις παν άλλο πρόβλημα το οποίον ταλανίζει τον σύγχρονον κόσμο.» Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος Νεκτάριος παρέδωσε στον Παναγιώτατο επίσημο γράμμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων με το οποίο αιτείται ποσότητας Αγίου Μύρου για τις ανάγκες του ποιμνίου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, «ως σημείον», όπως είπε ο Επίτροπος του Παναγίου Τάφου, «μυστηριακής ενότητος πηγαζούσης εκ της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, δηλονότι της Νέας Ρώμης και ουχί της δευτέρας Ρώμης»   Από την πλευρά του ο κ.Παντελεήμων Βίγκας εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την ιδιαίτερη τιμητική διάκριση που του επεφύλαξε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων αλλά και τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι την έλαβε από τα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχου.   ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΑΠΟ ΤΟN ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ECUMENICAL PATRIARCHATE ΣΤΟ FACEBOOK      

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com