Ιεράπετρα: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Η ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ Ιεράπετρας με την αριθ. 38/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο . Μετά από τον σχετικό έλεγχο της απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης  θα καλυφθούν πέντε (5) θέσεις ειδικότερα: πέντε (5) Εργάτες (Υ.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» (Δ/νση Δημοκρατίας 31 2ος όροφος τηλ. 2842 340388) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες προκειμένου να ενημερωθούν για τις προς πλήρωση θέσεις και να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Προθεσμία υποβολής από Τρίτη 19/6/2018 έως και  Δευτέρα 25/6/2018  και ώρα 15:00 μ.μ.    
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εργάτες 5 Δύο (2) μήνες Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997)
                                               ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  4. Βιογραφικό σημείωμα
                            ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας (Δ/νση Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος τηλ. 2842 340388) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπάλληλος Καλογηράτου Καλλιόπη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία  πέντε(5) εργάσιμων ημερών από 19/6/2018 έως και 25/6/2018 (Η ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου).  

                                                                                    O Πρόεδρος του ΔΣ

                                                                               Γεωργαλάκης Εμμανουήλ

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com