Αποκλειστική ευθύνη του Ηνωμένου Βασίλειου οι επιπτώσεις ενός «BREXIT» χωρίς συμφωνία

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  τονίζουν ότι την ευθύνη θα φέρει πλήρως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου  σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, καθώς και για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η εξέλιξη.

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία δε θα αναιρέσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του ΗΒ όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, τη δημοσιονομική ρύθμιση και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ο σεβασμός όλων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκρίνει το ΕΚ οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέλη του ΕΚ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα μέτρα προετοιμασίας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία που έχουν υιοθετήσει τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Σχετικές δημοσιεύσεις