Αυτά είναι τα 183 Μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ, που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο

Τη λίστα με τα 183 Μεταπτυχιακά που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο έδωσε στη δημοσιότητα το ΕΚΠΑ.
 
Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4485 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όλα τα υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας έπρεπε να επανιδρυθούν εναρμονιζόμενα με τις διατάξεις του νέου νόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων καθόριζε ότι κάθε ΠΜΣ μπορεί να έχει μέχρι τρεις ειδικεύσεις.
Αυτό οδήγησε στην επανίδρυση των εκατόν σαράντα τριών (143) υφισταμένων ΠΜΣ και στην ίδρυση σαράντα (40) νέων προκειμένου να καλυφθούν όλα τα επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων. Συνολικά ιδρύθηκαν/επανιδρύθηκαν εκατόν ογδόντα τρία (183) ΠΜΣ (μονοτμηματικά, διατμηματικά, διιδρυματικά και διακρατικά) εκ των οποίων είκοσι τέσσερα (24) λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης και τα υπόλοιπα με τέλη φοίτησης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης/επανίδρυσης των ΠΜΣ του ΕΚΠΑ από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των ΠΜΣ καθώς και των Κανονισμών τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, τα 183 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ θα λειτουργήσουν, καθώς δημοσιεύονται καθημερινά προκηρύξεις θέσεων εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του Ιδρύματος, όπου είναι αναρτημένος ο πλήρης κατάλογος των ΠΜΣ καθώς και τις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων:
   

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com