Προτάσεις για το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Του Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη Προέδρου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης Τ. Δημάρχου Χερσονήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ     Το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από συζητήσεις, περίπου δύο ετών , ανταλλαγής απόψεων και πορίσματα, ad hoc, επιτροπών έδωσε στη δημόσια διαβούλευση την πρόταση του για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία τιτλοφορείται « Σχέδιο Κλεισθένης».
   Η Τοπική Αυτοδιοίκηση(ΤΑ) , αποτελεί έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Διαχρονικά βρέθηκε αντιμέτωπη με το συγκεντρωτικό κράτος και το εν γένει πολιτικό σύστημα. Μέσα από μεταρρυθμιστικά προγράμματα ( « Καποδίστριας» το 1997, « Καλλικράτης» το 2010)έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της πολυδιάσπασης των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Βασικά συστατικά μιας ριζικής μεταρρύθμισης αποτελούν η ανακατανομή της εξουσίας μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας , η κατανομή των αρμοδιοτήτων και ο περιορισμός του κεντρικού κράτους σε επιτελικό και μόνο ρόλο. Η αυτοδιοίκηση με τα όργανά της επιδιώκει την κατάκτηση και εμπέδωση μιας προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, η οποία θα πραγματώνει τη χρηστή και διαφανή διοίκηση και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στη βάση γνωστών αποδεκτών κανόνων και με τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων των δημοτών. Η πρόταση της Κυβέρνησης έχει προκαλέσει τριγμούς και έχει επιφέρει μεγάλη αναστάτωση, κατ´αρχήν,  στο σώμα των αιρετών. Η αυτοδιοίκηση εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για το ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι , γιατί θεωρεί ότι δεν προτείνει μια ριζική μεταρρυθμιστική πρόταση στο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας  του θεσμού και την αποτελεσματικότητά του, αλλά κυρίως επιδιώκει τη θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής, ως εκλογικού συστήματος ανάδειξης των οργάνων της αυτοδιοίκησης. Το εκλογικό σύστημα, αν δεν συνοδευτεί από μια σειρά μέτρων και αλλαγών στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα του θεσμού της ΤΑ , θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην υποβάθμιση της λειτουργίας των ΟΤΑ και στην αδυναμία  λήψης αποφάσεων για την διεκπεραίωση και τη  διαχείριση των τοπικών υποθέσεων
ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι  Δομή σχεδίου νόμου Το σχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι αποτελείται από τέσσερα μέρη, συγκροτείται από 324 άρθρα και καταλαμβάνει 324 σελίδες. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης( άρθρα 1-209) ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων( ΦΟΔΣΑ) άρθρα 210-232 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση( άρθρα223-233) ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.(άρθρα 234-237)  2.Στόχοι του μεταρρυθμιστικού σχεδίου • Η ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. • Η ενθάρρυνση συμμετοχής των πολιτών   3.Δημόσια διαβούλευση Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στον επίσημο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων( www.opengov.gr) στις 27/04/2018 με χρόνο ολοκλήρωσης της διαβούλευσης την 14η Μαίου 2018 . Κατά την ΠΑΡ. 2 του άρθρου6 του Ν 4048/2012( ΦΕΚ34/ΤΑ/23-02-2012 «2.Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr, οπότε ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν  χώρα ταυτόχρονα: α)) Η πρώτη φάση της διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δύο(2) εβδομάδες. Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση και η παροχή δυνατότητας σχολιασμού σχετικά με το στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, οι εναλλακτικές επιλογές, το κόστος, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν. β)Η δεύτερη φάςη διαρκεί τουλάχιςτον τρεις(3) εβδομάδες. Κατά τη δεύτερη φάςη της διαβούλευςης αναρτάται στο δικτυακό τόπο προςχέδιο των διατάξεων του νομοςχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα κατ´άρθρον σχολιαςμού. Στην πετίπτωςη κατά την οποία υπάρχει έτοιμο σχέδιο διατάξεων, η πρώτη φάςη παραλείπεται με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού και η δεύτερη φάςη επιμηκύνεται κατά μία εβδομάδα.» Επομένως στην περίπτωσή μας ο ελάχιστος χρόνος διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις εβδομάδες. Θα μπορούσε , βέβαια, η Κυβέρνηση να αντιτάξει την ΠΑΡ.3 του άρθρου 6 του Ν 4048/2012, που ορίζει:Η διαβούλευση μπορεί να διακοπεί, καθώς και να συντμηθεί ή να επιμηκυνθεί ο χρόνος της, με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού για ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση. Ο Υπουργός των Εσωτερικών Κ. Π Σκουρλέτης στη συνέντευξη του στην εφημερίδα ΑΥΓΗ (6/5/2018) ρητά  αναφέρθηκε ότι δίνεται συνολικά χρόνος διαβούλευσης δύο(2) μηνών για Ν/Σ. Έσπευσε, όμως, δυστυχώς να διορθώσει ότι εννοούσε δύο μήνες διαβούλευση από την ανάρτηση του( 27/4/2018) μέχρι και την ψήφισή του στην ολομέλεια της Βουλής.  4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κλεισθένης» στο Β´ ΚΠΣ ( 1994-1999) Η επιλογή του ονόματος ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για την ονομασία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της ΤΑ θεωρώ ότι υπήρξε ατυχής. Η κυβέρνηση Κ Σημίτη ονόμασε Πρόγραμμα Κλεισθένης την προσπάθεια της για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα « Κλεισθένης» εντάχθηκε στο Β ΚΠΣ και αποτέλεσε την πρώτη μαζική και συστηματική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης με αιχμή την εισαγωγή της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι δημόσιες υπηρεσίες απέκτησαν θα λέγαμε εμπειρία στη διαχείριση έργων και παρόλο που δεν έγιναν μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις συντέλεσαν στη δημιουργία του νέου ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει η Δημόσια Διοίκηση. Στο ΕΠ Κλεισθένης οφείλονται σημαντικά έργα, όπως το ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ, το ΤΑΧΙΣ, η μηχανοργάνωση του ΙΚΑ , τα ΚΕΠ κα. Θα μπορούσε για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της ΤΑ , να αναζητηθεί καταλληλότερη ονομασία, η οποία να έχει θεςμική,  αυτοδιοικητική βαρύτητα και ευρεία απήχηση.Κάθε άλλο παρά υποτιμούμε το σημαντικό έργο του Αθηναίου Κλεισθένη, ο οποίος καθιέρωσε τους αποκεντρωμένους δημοκρατικούς θεσμούς και δημιούργησε της αυτοδιοικούμενες  περιοχές της αρχαίας Αττικής. Τολμώ να προτείνω ονομασία του προγράμματος, όπως : « ΔΗΜΟΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ», « ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» κ.α.  
5. Προϋποθέσεις αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας ενός θεσμού Η αλλαγή του Κανονιστικού πλαισίου της ΤΑ δεν αρκεί από μόνη της,αλλά χρειάζεται Επιχειρησιακό Σχέδιο εφαρμογής της  που στηρίζεται σε αλλαγή του αξιακού  πλαισίου και αλλαγή του υποδείγματος. Για την αλλαγή μιας δομής ή ενός πλαισίου δεν αρκούν: . Το. Σχέδιο νόμου, οι στόχοι του, η ψήφισή του και η ενημέρωση των πολιτών. Χρειάζονται επίσης προσδιορισμός του τι πρέπει να γίνει, συσχετισμός του με το περιβάλλον που θα εφαρμοσθεί και με τα δίκτυα που θα συνδεθεί. Τέλος απαιτείται η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων και της συγκεκριμένης οργάνωσης για την υλοποίησή του. 6. Εκλογικό Σύστημα Α. Ισχύον εκλογικό σύστημα( Πλειοψηφικό) • Ισχύει , χωρίς σοβαρές αλλαγές από το 1970. • Αποσκοπεί και εδραιώνει την πολιτική σταθερότητα. • Αποτρέπει την μεταφορά τριβών( πολιτικών) στο επίπεδο της Διακυβέρνησης στο  εθνικό επίπεδο. •Το πρόσωπο του δημάρχου , είναι το σημείο πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής αναφοράς στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.Κατά το εκλογικό σύστημα ο δήμαρχος που επικρατεί καταλαμβάνει τα 3/5 ή το 60% των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. •Επίσημη απαγόρευση υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές, αναγνωρισμένων πολιτικών κομμάτων( στην πράξη, όμως, υποδεικνύουν και επιβάλλουν υποψηφίους). •Εξασφαλίζει την ομαλή πολιτική και διοικητική λειτουργία των Δήμων. • Διασφαλίζει τηνκυβερνησιμότητα. Είναι υπερενισχυτικό για τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό. • Το ισχύον εκλογικό σύστημα  παραβιάζει απροκάλυπτα τη δημοκρατική αρχή και κυρίως την αρχή της ίσης αντιπροσώπευσης. β) Προτεινόμενο εκλογικό σύςτημα Η απλή αναλογική δεν είναι ούτε πανάκεια , ούτε καταστροφή. Αποτυπώνει πάντα αυθεντικότερα τη λαϊκή βούληση και την πολιτική εντολή. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής είναι αναγκαιότητα. Προϋποθέτει, όμως, και μεταβολή των νοοτροπιών και των αντιλήψεων του πολιτικού προσωπικού που θα κληθεί να αναλάβει στο πλαίσιο του νέου συστήματος της πολιτικής εντολής. Ίσως ενδείκνυται ή απαιτείται η σταδιακή μεταβολή. • Η αναλογική εκπροσώπηση λειτουργεί ως μηχανισμός απελευθέρωσης και έκφρασης τοπικών δυναμικών και δυνάμεων.Τίθεται, όμως, το « δίλημμα» εκπροσώπηση όλων των εκφράσεων της τοπικής κοινωνίας ή σταθερότητα,, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του φορέα; • Η εφαρμογή της απλής αναλογικής επιφέρει ανατροπές. Υπάρχει επομένως ανάγκη, αυτές να συνοδευτούν από ευρύτερες θεσμικές μεταβολές για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα από πλευράς μηχανισμών, αλλά και πολιτικής κουλτούρας και κοινωνικής συνείδησης. • Η αποδοχή του προτεινόμενου εκλογικού συστήματος δεν μπορεί να κινείται ανεξάρτητα από τη συνταγματική αποστολή του θεσμού της ΤΑ , αλλά και την αναγκαιότητα ουσιαστικής  αποκέντρωσης και συνεπώς της διασφάλισης της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας των Περιφερειακών  και Τοπικών Αρχών. Η ΤΑ δεν είναι σωματείο. •Η άμεση εκλογή του Δημάρχου του δίνει   ισχυρή νομιμοποίηση.  Το νομοσχέδιο δεν επιτρέπει στο δήμαρχο να συνθέσει μια σταθερή προγραμματική πλειοψηφία. Ενθαρρύνεται υπερβολικά ο πολλαπλασιασμός των παρατάξεων. Ενώ καθιερώνεται η απλή αναλογική εκλογής των δημοτικών συμβούλων.Εισάγει  την πολυσταυρία στην εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής( δηλαδή οιωνεί πλειοψηφικό). • Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι θεσμοί- πεδία εφαρμογής της λαϊκής κυριαρχίας στο πολιτικό- διοικητικό σύστημα και δεν είναι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών για να αρκεί η αναλογική εκπροσώπηση. γ) Προτάσεις ( βελτιωτικές) για το εκλογικό σύςτημα 1. Εξαςφάλιςη συγκεκριμένων εγγυήςεων . άμεςη εκλογή Δημάρχου( διατήρηςη ιςχύουςας διάταξης) . Οριςμός εκτελεςτικής επιτροπής  από το δήμαρχο και συμμετοχή μόνο της πλειοψηφίας. 2.Μεταφορά όλων εκτελεστικών και τρεχουσών αρμοδιοτήτων του δήμου στην Εκτελεστική Επιτροπή. 3.Ανάδειξη του δημοτικού συμβουλίου σε όργανο προγραμματικό και ελεγκτικό όργανο. Το ΔΣ λαμβάνει όλες τις αποφάσεις προγραμματικού και στρατηγικού χαρακτήρα. 4. Ανάδειξη των ειδικών επιτροπών( διοικητικών) του δημοτικού συμβουλίου( Οικονομική, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) σε όργανα άμεσου πολιτικού ελέγχου. 5.Σαφής διαχωρισμός πλειοψηφίας και μειοψηφίας. 6. Σαφής αποκλεισμός της μομφής κατά του δημάρχου. 7. Πρόβλεψη μηχανισμού επίλυσης προβλημάτων( στις αναπόφευκτες συγκρούσεις των οργάνων του δήμου κατά τη λειτουργία τους). 8. Κατάργηση της ισχύουσας, ex lege, κατανομής των εδρών μεταξύ συνδυασμού του δημάρχου και των επιλαχόντων συνδυασμών. 9. Εξασφάλιση της ελάχιστα αναγκαίας πλειοψηφίας του δημάρχου, ήτοι το 50% των εδρών συν μία ή δύο( έδρες).Δηλαδή το ΔΣ εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής , πλην όμως ο συνδυασμός του επιτυχόντος Δημάρχου μπορεί να έχει μικρό bonus , όταν εκλέγεται στο δεύτερο γύρο. 10. Εξέταση της σκοπιμότητας να υπάρχει όριο το οποίο δεν επιτρέπει σ´ένα συνδυασμό να καταλάβει έδρες αν δεν υπερβαίνει κάποιο όριο( πχ Ισπανία  3%, Εσθονία 5%, Σλοβενία 5%, Τουρκία 10%, Γαλλία 5%).Μάλιστα το όριο αυτό πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογο του πληθυσμού του δήμου. Δηλαδή μεγαλύτερο όριο στους μικρούς ΟΤΑ. 7. Ελλείψεις( ατέλειες) του Σχεδίου Νόμου 1 Δεν οικοδομείται σύστημα διακυβέρνησης με άξονες την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και τη λογοδοσία. 2 Δεν εισάγεται και ούτε προτείνεται η ριζική ανακατανομή της εξουσίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, η κατανομή αρμοδιοτήτων προς όφελος της πολυεπίπεδης αυτοδιοίκησης, ο περιορισμός του κεντρικού κράτους σε  επιτελικό και μόνο ρόλο. 3 Δεν προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος εφαρμογής της μεταρρύθμισης και η πρόβλεψη συγκεκριμένου μηχανισμού διοίκησης για την υλοποίησή του. 4. Εισάγει αποσπασματικές αλλαγές και όχι ριζοσπαστικές. Απέχουν πολύ από το πλαίσιο της προοδευτικής μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη η χώρα. 5. Ανασύσταση των παλαιών ΤΥΔΚ , εν τοις πράγματι, με την πρόβλεψη σύστασης διαδημοτικού συνδέσμου κοινής τεχνικής υπηρεσίας.Βασική στόχευση και επιδίωξη του Σχεδίου « Καλλικράτης» ( Ν 3852/2010)ήταν η σύσταση και λειτουργία σε κάθε νέο δήμο  Οικονομικών , τεχνικών, διοικητικών υπηρεσιών. 6. Ο επόπτης ελέγχου, όπως προτείνεται, είναι βραχίονας του ΥΠ. ΕΣ. Βέβαια ούτε λόγος για ανεξάρτητη αρχή. 7. Δεν καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αλλά προωθείται η υποκατάστασή της , από Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. 8. Ατυχής η κατηγοριοποίηση των δήμων. Αγνοεί τα  κριτήρια σύνταξης των  ΟΕΥ ( Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας)το 2010-2011. Μπορεί να διαμορφωθούν δυσμενή για την Αυτοδιοίκηση αποτελέσματα και ενδοαυτοδιοικητικοί ανταγωνισμοί. 9. Προδίδεται  από την Κυβέρνηση η δυσλειτουργία που επιφέρει το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα, με τη θεσμοθέτηση» ασφαλιστικών δικλείδων»( κατάτμηση αποφάσεων, αξιοποίηση λευκής ψήφου). 10. Απουσιάζει στη ρυθμιζόμενη ύλη του ν/σ η δημοτική αποκέντρωση. 11. Δεν πραγματώνεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος κωλυμάτων  και ασυμβιβάστων. Δεν είναι ενιαία η ρύθμιση και η πρόβλεψη και για τους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης( Α βαθμός- Δήμοι, Β´ βαθμός – Περιφέρειες). Οι γενικοί γραμματείς δήμων και οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες των δημάρχων έχουν απόλυτο κώλυμα,το οποίο δεν θεραπεύεται με την παραίτησης τους , κατά το ΠΔ 26/2012, πριν την ανακήρυξη των συνδυασμών. 12. Δεν αλλάζει το πολιτικό και το διοικητικό σύστημα προς την κατεύθυνση της τολμηρής αποκέντρωσης και της πολυεπίπεδης δημοκρατικής διακυβέρνησης. 13. Η πρόταση ίδρυσης νέων Νομικών Προσώπων δεν πρέπει να ενθαρρύνεται, αφού έχουν  το ίδιο καθεστώς εποπτείας και διαχείρισης με το δήμο. Διαφέρουν μόνο στην ύπαρξη ξεχωριστής διοίκησης και προσωπικού. Οι ανάγκες των Δήμων μπορούν να ικανοποιηθούν από την ανάπτυξη νέων δημοτικών υπηρεσιών. 14. Η παύση ή απόλυση του αιρετού ( θεσμός που διατηρείται) είναι κατάλοιπο, αυταρχικών νομικών πλαισίων και έχουν ήδη ξεπερασθεί από την ισχύουσα νομοθετική κατάστρωση του πειθαρχικού δικαίου των αιρετών. 15. Οι δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συγκροτούν συνδυασμούς που θα έχουν εκπροσώπηση σε όλες ή στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες( δημοτικές ενότητες). Μπορούν , όμως, να συγκροτούν και συνδυασμό μικρής εμβέλειας ή ακόμη και τοπικούς συνδυασμούς , ανά δημοτική ενότητα. Η δυνατότητα αυτή θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τους δύο πρώτους συνδυασμούς, αφού επιτρέπει την πολυδιάσπαση και την ανάδειξη τοπικιστικών ή άλλων ομάδων που θα διεκδικήσουν εκπροσώπηση εφόσον επιτύχουν να περάσουν το δημοτικό εκλογικό μέτρο. Αν επκρατήσουν τοπικιστικές τάσεις, τότε θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η πολυδιάσπαση στο δημοτικό συμβούλιο και θα είναι ακόμη δυςχερέςτερη η διαμόρφωςη τηςπλειψηφίας. 16. Δεν υπάρχουν διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό. 17. Δεν εξαςφαλίζεται η θεςμική και λειτουργική ιςορροπία μεταξύ των αποφαδιςτικών και εκτελεςτικών οργάνων. 18. Η εκλογή νέου δημάρχου, κατά το άρθρο 69, δεν γίνεται από το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφούσας  παράταξης( δημάρχου), αλλά από το δημοτικό συμβούλιο. 19. Η κινητικότητα και η ευκολία  σχηματιςμού  Νέας παράταξης , εγκυμονεί κινδύνους συνοχής των οργάνων διοίκηςης του Δήμου και εξαςφάλιςης της κυβερνηςιμότητας. 20. Η έμμεςη εκλογή του προέδρου συμβουλίου κοινότητας πλέον των 500κατοίκων είναι προβληματική και η συγκεκριμένη διάταξη είναι ατελής . Υπάρχει κίνδυνος, η πρόταςη να διχάςει τα χωριά. 21. Η πρόβλεψη, στο άρθρο 183, έκδοσης της ΚΥΑ για τη ΣΑΤΑ ( ΠΑΡ. 7 άρθρου 2 του Ν 4038/2012), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, αλλά με έκφραση πλέον απλής γνώμης θα οδηγήσει σε αυθαιρεσίες. 22. Η Κυβέρνηση διακήρυττε την αποσύνδεση των δημοτικών εκλογών από το χρόνο διεξαγωγής των Ευρωεκλογών. Εντούτοις η Κυβέρνηση, απροκάλυπτα δρομολογεί για πρώτη φορά,ίσως,το 2019 να διεξαχθούν εκλογές για τη Βουλή, Ευρωβουλή, Περιφέρειες και Δήμους. Φανταστείτε τα εκλογικά τμήματα « στολισμένα» με τέσσερις4) κάλπες. . 1 για την εκλογή Βουλευτών, .1 για την εκλογή Περιφερειαρχών και Περιφερειακών  Συμβούλων, .1 για την εκλογή Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, και .1 για την εκλογή Προέδρων Κοινοτήτων ( κοινότητες μέχρι 500 κάτοικοι) ή 1 για την εκλογή συμβούλων συμβουλίων κοινότητας( κοινότητες πλέον των 500 κατοίκων). Πως θα αποφύγουμε , άραγε, τον ευτελισμό και την υποβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 23. Η Κυβέρνηση, πλέον, με κάθε σαφήνεια στοχεύει  με την απλή αναλογική: Α) Να μειωθεί ο πολιτικός χαρακτήρας και τα διακυβεύματα των εκλογών και να περιοριστούν στα πρόσωπα των υποψηφίων Πρωθυπουργών. Β) Να ενισχυθούν οι « αντάρτικοι» συνδυασμοί. Γ) Να αναγκάσει υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες να συνεργαστούν αναγκαστικά με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Από το νομοσχέδιο , που έδωσε στη δημοσιότητα η Κυβέρνηση και έχει ήδη τεθεί στη διαδικασία της διαβούλευσης, δεν λείπουν θετικές, επιτυχείς και εύστοχες διατάξεις και προβλέψεις, που συμπληρώνουν κενά και αντιμετωπίζουν δυσκαμψίες του τοπικού πολιτικού συστήματος. Οι θεσμοί του τοπικού δημοψηφίσματος και του τοπικού διαμεσολαβητή θεσμοθετούνται, πλέον,εμπεριστατωμένα και ρυθμίζονται με αναλυτικές διατάξεις η θεσμική κατοχύρωση και η αποτελεσματική λειτουργία τους. Είναι διάχυτος και εμφανής ο εγκλωβισμός της Κυβέρνησης αναφορικά με το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Φαίνεται ότι επιδιώκει, απλά και μόνο τη θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής, ως πραγματικά μεγάλης δημοκρατικής τομής, χωρίς να αξιολογεί την πολιτική και διοικητική αστάθεια που θα επιφέρει η εφαρμογή της στους δήμους, αν δεν προβλεφθούν,  επιπλέον των προτεινόμενων, « δικλείδες» ασφαλείας και δεν συνοδεύεται από την οικοδόμηση ενός σύγχρονου συστήματος τοπικής διακυβέρνησης με άξονες την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη συνοχή και τη λογοδοσία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, με τα όργανά της και μέσα από τα τακτικά και θεματικά της συνέδρια έχει  διαμορφώσει προτάσεις Μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν σ´ένα νέο συμμετοχικό σύστημα τοπικής διακυβέρνησης. Με νηφαλιότητα και ρεαλισμό στο διάλογο και τη διαβούλευση που βρίσκονται σε εξέλιξη, πρέπει η Αυτοδιοίκηση να επιδιώξει οι συγκροτημένες θέσεις της για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της Χώρας, να γίνουν αποδεκτές από την Κυβέρνηση και να ενταχθούν στο υπό συζήτηση ν/σ και στη συνέχεια να ψηφιστούν από τη Βουλή των Ελλήνων.
Πηγή: cretalive.gr
 

Σχετικές δημοσιεύσεις

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com